Zenggi_J04-1000-632-159_belted_shirt_top_charcoal_detail